Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTÓW MYJNI, STACJI BENZYNOWYCH I STACJI KONTROLI POJAZDÓW

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, które następuje w związku z korzystaniem z naszych stacji i myjni:

1. Administratorem danych osobowych jest:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE L.K.R. NOWAKOWSCY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Żyrardowie, ul. Glebowa 3, 96-300 Żyrardów

2. Cel przetwarzania danych:

  • Zawarcie, wykonanie i rozliczenie umowy, którą zawiera Pan/Pani z Administratorem.
  • Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia (dotyczy wizerunku przetwarzanego w ramach monitoringu wizyjnego).
  • Ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń.
  • Marketing usług własnych Administratora.
  • Tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, co obejmuje raportowanie i planowanie rozwoju usług.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych:

Art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych) w związku z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, a także ustawami podatkowymi.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora) w zakresie przetwarzania danych w celu:

  • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
  • marketingu usług własnych Administratora
  • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń.
  • tworzenia zestawień analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora.

4. Odbiorcy danych:

Osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, a także podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, w tym w szczególności podmioty przy pomocy, których Administrator realizuje usługi, podmioty wspierające operacyjnie wykonanie umowy (poczta, kurier, itp.), podmioty świadczące usługi kadrowe, księgowe, ochrony, informatyczne i prawne na rzecz Administratora.

5. Okres przechowywania danych:

Okres przedawnienia roszczeń związanych z korzystaniem z usług stacji/myjni albo 5 lat od początku roku następującego po roku, w którym wykonano usługę, w zależności od tego, który termin upływa później.

Dane uzyskane z monitoringu – okres maksymalnie 3 miesięcy od wykonania nagrania albo do momentu prawomocnego zakończenia postępowania, w ramach którego dane te są wykorzystywane.

Administrator nie planuje przekazywania danych do odbiorców z państw trzecich (tj. poza obszar EOG).
Administrator nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych.
Jednocześnie Administrator informuje Panią/Pana, że:

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy, którą zawiera Pan/Pani z Administratorem, korzystając z usług stacji/myjni.

2. Ma Pani/Pan prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych

– sprostowania danych, ich usunięcia (co dotyczy danych przetwarzanych w celu innym niż wykonania nałożonego na Administratora prawnego obowiązku) lub ograniczenia ich przetwarzania

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (przetwarzanie uzasadnione prawnym interesem Administratora). W przypadku wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, Administrator zaniecha przetwarzania danych w tym celu. Wniesienie skutecznego sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych uzasadnionego prawnym interesem Administratora innym niż marketing bezpośredni wymaga powołania się na Pani/Pana szczególną sytuację. Po otrzymaniu sprzeciwu opartego na powołaniu się na szczególną sytuację Administrator zaniecha przetwarzania danych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego ich przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pan interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

– przenoszenia danych, czyli prawo otrzymania od Administratora i przesłania we własnym zakresie do innego administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do żądania, by Pani/Pana dane osobowe zostały przez Administratora przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody lub celem realizacji umowy.

Celem skorzystania z powyższych uprawnień należy wysłać żądanie na adres PUH LKR Nowakowscy sp.j. ul. Glebowa 3 96-300 Żyrardów lub lkrnowakowscy@poczta.onet.pl

3. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.