Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kontrahentów

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KONTRAHENTÓW

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z zawartą przez Pana/Panią z Administratorem umową („Umowa”):

1. Administratorem danych osobowych jest:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE L.K.R. NOWAKOWSCY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Żyrardowie, ul. Glebowa 3, 96-300 Żyrardów

2. Cel przetwarzania danych:

 • Zawarcie i wykonanie Umowy. Rozliczenie Umowy.
 • Utrzymywanie bieżących relacji biznesowych.
 • Marketing usług własnych Administratora.
 • Tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, co obejmuje raportowanie i planowanie rozwoju usług.
 • Ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń związanych z Umową.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych:

Art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO (przetwarzanie celem wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych) w związku z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisami podatkowymi.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora) w zakresie utrzymywania bieżących relacji biznesowych, marketingu usług własnych Administratora oraz ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora.

4. Odbiorcy danych:

Osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, a także podmioty przetwarzające dane osoby w imieniu Administratora, w tym w szczególności podmioty świadczące usługi kadrowe, księgowe, informatyczne i prawne. Podmioty wspierające operacyjnie wykonanie Umowy (poczta, kurier itp.).

5. Okres przechowywania danych:

Okres przedawnienia roszczeń z Umowy albo 5 lat od początku roku następującego po roku, w którym zakończono współpracę, w zależności od tego, który termin upływa później.

Administrator nie zamierza przekazywać przetwarzanych danych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
Administrator nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych.
Jednocześnie Administrator informuje Panią/Pana, że:

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i realizację Umowy.

2. Ma Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych
 • sprostowania danych, ich usunięcia (co nie dotyczy danych przetwarzanych w celu wykonania nałożonego na Administratora prawnego obowiązku) lub ograniczenia ich przetwarzania
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (przetwarzanie uzasadnione prawnym interesem Administratora). W przypadku wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, Administrator zaniecha przetwarzania danych w tym celu. Wniesienie skutecznego sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych uzasadnionego prawnym interesem Administratora innym niż marketing bezpośredni wymaga powołania się na Pani/Pana szczególną sytuację. Po otrzymaniu sprzeciwu opartego na powołaniu się na szczególną sytuację Administrator zaniecha przetwarzania danych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego ich przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pan interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 • przenoszenia danych, czyli prawo otrzymania od Administratora i przesłania we własnym zakresie do innego administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do żądania, by Pani/Pana dane osobowe zostały przez Administratora przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody lub celem realizacji umowy.

Celem skorzystania z powyższych uprawnień należy wysłać żądanie na adres PUH LKR Nowakowscy sp.j. ul. Glebowa 3 96-300 Żyrardów lub lkrnowakowscy@poczta.onet.pl

3. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB REPREZENTUJĄCYCH KONTRAHENTÓW

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z zawartą przez Administratora z podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje umową („Umowa”):

1. Administratorem danych osobowych jest:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE L.K.R. NOWAKOWSCY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Żyrardowie, ul. Glebowa 3, 96-300 Żyrardów

2. Kategorie przetwarzanych danych:

Imię i nazwisko, nr telefonu, email, nazwa pracodawcy, stanowisko służbowe.

3. Cel przetwarzania danych:

 • Zawarcie i wykonanie Umowy.
 • Utrzymywanie bieżących relacji biznesowych.
 • Marketing usług własnych Administratora.
 • Tworzenie analiz, statystyk i zestawień na potrzeby własne Administratora.
 • Ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń związanych z Umową.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych:

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie w prawnie uzasadnionym interesie Administratora).

Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych jest:

 • bieżąca obsługa Umowy
 • utrzymywanie bieżących relacji biznesowych
 • marketing usług własnych Administratora
 • tworzenie analiz, statystyk i zestawień na potrzeby własne Administratora
 • ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń związanych z Umową

5. Odbiorcy danych:

Osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, a także podmioty przetwarzające dane osoby w imieniu Administratora, w tym w szczególności podmioty świadczące usługi kadrowe i księgowe, informatyczne oraz prawne. Podmioty wspierające operacyjnie wykonanie Umowy (poczta, kurier itp.).

6. Okres przechowywania danych:

Okres przedawnienia roszczeń z Umowy albo 5 lat od początku roku następującego po roku, w którym zakończono współpracę, w zależności od tego, który termin upływa później.

Administrator nie zamierza przekazywać przetwarzanych danych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
Administrator nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych.
Jednocześnie Administrator informuje Panią/Pana, że:

1. Jeżeli Pani/Pana danych nie uzyskano bezpośrednio od Pani/Pana, Pani/Pana dane te pozyskano od drugiej strony Umowy, tj. podmiotu, w imieniu którego Umowę Pani/Pan realizuje.

2. Ma Pani/Pan prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych

– sprostowania danych, ich usunięcia (co nie dotyczy danych przetwarzanych w celu wykonania nałożonego na Administratora prawnego obowiązku) lub ograniczenia ich przetwarzania

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (przetwarzanie uzasadnione prawnym interesem Administratora). W przypadku wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, Administrator zaniecha przetwarzania danych w tym celu. Wniesienie skutecznego sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych uzasadnionego prawnym interesem Administratora innym niż marketing bezpośredni wymaga powołania się na Pani/Pana szczególną sytuację. Po otrzymaniu sprzeciwu opartego na powołaniu się na szczególną sytuację Administrator zaniecha przetwarzania danych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego ich przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pan interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

Celem skorzystania z powyższych uprawnień należy wysłać żądanie na adres PUH LKR Nowakowscy sp.j. ul. Glebowa 3 96-300 Żyrardów lub lkrnowakowscy@poczta.onet.pl

3. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.